Informujeme veřejnosto moderních metodách léčby ledvinových onemocnění

Rok 2011

48. kongres ERA-EDTA v Praze – 23. – 26.6.2011

Ve dnech 23. – 26.6.2011 se v Kongresovém centru v Praze konal 48. kongres Evropské renální asociace- Evropské dialyzačně transplantační asociace (ERA-EDTA). Program kongresu byl rozdělen do 7 paralelních tématicky organizovaných sekcí (experimentální nefrologie, akutní selhání ledvin, klinická nefrologie, dialýza, transplantace, cévní nemoci ledvin a obecná nefrologie) s celkem více než 60 sympozii, včetně volných sdělení. Součástí programu byly také tři plenární přednášky, dvě sekce věnované prezentaci výsledků nových klinických studií (late breaking trials), prezentace pracovních skupin ERA-EDTA. V posterové sekci bylo prezentováno více než 1100 posterů (cca 60% 1960 přihlášených). Kongresu předcházelo 8 kurzů kontinuálního vzdělávání a do programu bylo zařazeno také 17 firemních sympozií.

 

Kongresu se zúčastnilo 8009 registrovaných delegátů, po započtení zástupců vystavovatelů vzrostl celkový počet účastníků na 10 660. Šlo tedy zřejmě o největší kongres, který se v České republice konal a také o největší samostatný kongres ERA-EDTA. Z celkového počtu registrovaných účastníků bylo 65% z Eropy, 35% z dalších zemích, zejména z Asie. Ve srovnání s posledním samostatným kongresem ERA-EDTA ve Stockholmu v roce 2008 vzrostl počet účastníků o více než 1000, a to zejména díky dramatickému nárůstu počtu účastníků z východní Asie, zejména Číny a Japonska (z cca 400 na 1240).

 

V rámci slavnostního zahájení kongresu byly poprvé předány ceny ERA-EDTA za celoživotní dílo, a to prof. Norbertu Lameirovi, jehož hlavním zájmem bylo vždy akutní selhání ledvin a peritoneální dialýza, jednomu z průkopníků chronické hemodialýzy prof. Stanley Shaldonovi a bývalému prezidentovi Mezinárodní nefrologické společnosti prof. Eberhardu Ritzovi, jehož hlavními zájmy byly a jsou renální kostní choroba, diabetická nefropatie a kardiovaskulární komplikace chronického onemocnění ledvin. Hlavní přednášku prezentoval bývalý prezident Akademie věd České republiky prof. Václav Pačes, který se zabýval genetickými rozdíly mezi člověkem a šimpanzem, tedy tím, co geneticky dělá člověka člověkem. Kulturní program slavnostního zahájení obstaralo s velkým úspěchem pražské Černé divadlo.

 

Vrcholem programu byly plenární přednášky a prezentace výsledků nových klinických studií. Prof. Norbert Lameire z Gentu (Belgie) se zabýval ve své přednášce „Nefrologie v nespravedlivém světě“ omezenou dostupností náhrady funkce ledvin v rozvojových zemích a nutností časného skríninku chronického onemocnění ledvin. Prof. Joachim Anders z Mnichova (Německo) objasnil ve své přednášce současné názory na patogenezi systémového lupus erytematodes a zdůraznil podobnost mezi tímto onemocněním a chronickou virovou infekcí. Poslední plenární přednášku přednesl ing. Stanislav Kmoch z Ústavu dědičných metabolických chorob 1. LF UK a VFN v Praze, který se dlouhodobě zabývá genetickým podkladem familiární juvenilní hyperurikemické nefropatie. Vysvětlil, že jde o geneticky heterogenní onemocnění patogeneticky podmíněné poruchou sekrece uromodulinu. Nedávné celogenomové analýzy ukázaly, že poruchy funkce uromodulinu může být jedním z hlavních rizikových faktorů chronického onemocnění ledvin v běžné populaci.

 

Nejvýznamnější studií prezentovanou v sekci nových klinických studií (Late breaking trials) byla studie BEAM, která byla v den prezentace na kongresu současně publikována v New England Journal of Medicine. Bardoxolon, látka s protizánětlivými a antioxidačními účinky, zvýšila u pacientů s diabetem 2 typu a chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 3b a 4 odhadovanou glomerulární filtrace o téměř 50%. Tento rychle vzniklý a na dávce bardoxolonu závsilý účinek přetrvával po celou dobu podávání a částečně přetrvával i 4 týdny po jeho vysazení. Dále byly prezentovány výsledky dvou studiích srovnávajících hemodiafiltraci a hemodialýzu se závěrem, že pro příznivý prognostický efekt hemodiafiltrace je nutný velký vyměněný objem tekutin (více než 17, resp. 20 litrů). Ve studii RAVE byla jednorázová léčba rituximabem u pacientů s nově diagnostikovanou či relabující ANCA-asociovanou vaskulitidou stejně účinná jako 18- měsíční konvenční léčba cyklofosfamidem a azathioprinem.

 

Kongres ERA-EDTA se do Prahy vrátil po 31 letech, naposledy ho v Praze v roce 1980 pořádal prof. Albert Válek, tehdy ale v Průmyslovém paláci „pouze“ s cca 2000 účastníky. 2. kongres Mezinárodní nefrologické společnosti, kterému předsedal v Obecním domě v Praze v roce 1963 prof. Jan Brod měl jen 899 účastníků. Získat kongres do Prahy nebylo vůbec snadné, zejména proto, že Kongresové centrum v Praze nemělo požadovaný rozsah výstavních ploch. K rozhodnutí výboru ERA-EDTA organizovat kongres v Praze významně přispěl prezident ERA-EDTA prof. Gérard London a také dlouhodobé úsilí České nefrologické společnosti charakterizované mj. organizací řady dalších, i když podstatně menších nefrologických kongresů, kongresů Mezinárodní společnosti pro očišťování krve (ISBP) v letech 1999 a 2007, ANCA Workshopu v roce 2003 a zejména Euro-PD v roce 2005.

 

U příležitosti kongresu ERA-EDTA vyšlo speciální číslo časopisu České nefrologické společnosti Kidney and Blood Pressure Research s 13 přehlednými referáty, které také zazněly na kongresu. Toto číslo bylo v kongresových taškách k dispozici všem delegátům kongresu.